KRONOLOGI

Af Frans Lasson, 1997

1845 19. DECEMBER
Wilhelm Dinesen, Karen Blixens far, av gammal bonde- och godsägarsläkt, föds på herrgården Katholm på Jylland som den nästäldste av åtta syskon. Han antags vid Officersaspirantskolan i Köpenhamn 1863, upplever tillsammans med sin far kammerherre A.W. Dinesen Danmarks nederlag i kriget mot Preussen 1864 och senare, som fransk officer, Preussens seger i det fransk-tyska kriget 1870-71 (skriver 1872 boken Paris under Communen). Reser ”själssjuk”, som han själv kallar det, till Nordamerika och lever 1872-74 som jägare bland indianerna i Wisconsin. Vänder på grund av faderns sjukdom hem till Danmark, men försöker efter dennes död ett par år senare – denna gång utan framgång –  att komma ut i strid, nu som officer (på turkarnas sida) under det rysk-turkiska kriget 1877-78. Framlever resten av sina dagar som godsägare i Danmark. Köper 1879 flera lantegendomar runt det lilla nordsjälländska fiskeläget Rungsted, däribland Rungstedlund (platsens gamla krog, där diktaren Johannes Ewald bodde 1773-75) och Folehave, ett par kilometer därifrån. Skriver och ger ut flera böcker, dels under sitt eget namn, dels under pseudonymen Boganis, bland annat två volymer Jagtbreve (1889-92), som än idag utgör klassiker i denna genre i Danmark.
1856 5. MAJ
Ingeborg Westenholz, Karen Blixens mor, föds på herrgården Matrup i Jylland som äldsta dottern till storköpmannen, senare finansminister Regnar Westenholz (1815-66) och Mary Westenholz, kallad Mamá (1832-1915), dotter till den stenrike köpenhamnske affärsmannen statsrådet (förr i tiden en rangtitel som gavs till framstående näringsidkare i Danmark) A.N. Hansen, vars hustru är engelskfödd, dotter till en präst på kanalön Guernsey.
1857 13. AUGUSTI
Mary Westenholz (Moster Bess), Ingeborg Westenholz’ syster, föds på Matrup.
1859 18. APRIL
Aage Westenholz, Ingeborg Westenholz bror (senare civilingenjör, grundare av ”Siam Electric Corp.” och styrelseordförande för aktiebolaget The Karen Coffee Co.) föds på Matrup.
1881 17. MAJ
Wilhelm Dinesen och Ingeborg Westenholz gifter sig och bosätter sig på Rungstedlund, medan Mamá och Moster Bess flyttar från godset Matrup till Folehave vid Hørsholm. Matrup förblir dock i familiens ägo.
1883 2. APRIL
Inger Benedicte (Ea) Dinesen, Karen Blixens äldsta syster, föds på Rungstedlund.
1885 17. APRIL
Karen Christentze (Tanne) Dinesen föds på Rungstedlund.
1886 25. JULI
Baron Bror von Blixen-Finecke, Karen Blixens halvkusin och senere man, föds på herrgården Näsbyholm i Sydsverige som yngre tvillingeson till fideikommissarie, baron Frederik von Blixen-Finecke och hans hustru Clara von B.-F., syster til Danmarks största jordägare, länsgreve Mogens Krag-Juel-Vind-Frijs på Frijsenborg Slot, vars mor är syster til Wilhelm Dinesens mor.
1886 13. SEPTEMBER
Ellen Alvilde (Elle) Dinesen, Karen Blixens yngsta syster, föds på Rungstedlund. 
1887 24. APRIL
Denys Finch Hatton, Karen Blixens närmaste vän i Afrika, föds i London som andre son till Henry Stormont Finch Hatton, 13th earl of Winchelsea och 8th earl of Nottingham.
1892 9. AUGUSTI
Thomas Fasti Dinesen, Karen Blixens äldste bror, föds på Rungstedlund. Wilhelm Dinesen blir representant för Grenaa i Folketinget.
1894 8. MAJ
Anders Runsti Dinesen, Karen Blixens yngste bror, föds på Rungstedlund.
1895 28. MARTS
Karen Blixens far hänger sig på det pensionat i Köpenhamn, där han brukar bo, när Folketinget samlas. Orsaken till självmordet förmodas vara ett politiskt nederlag som följt på en långvarig depression, som i sin tur orsakats av prognosticerad total fysisk och själslig invaliditet på grund av en gammal aldrig helt kurerad syfilis.

Ingeborg Dinesen måste nu med bistånd av Mamá och Moster Bess, sörja för uppfostran av de fem minderåriga barnen på Rungstedlund. Döttrarna går inte i skolan, men får en privatlärarinna som – tillsammans med de kvinnliga släktingarna – ger barnen en något spretig, på vissa områden bristfällig, men i övrigt ytterst kvalificerad kulturell och språklig undervisning. Avsaknaden av en manlig motvikt till hemmets dominans av fromma, starka kvinnor lockar dock redan under barndomsåren Karen Blixen till en tyst, men inbiten opposition mot de vuxnas krav på respekt för borgerliga dygder som förnöjsamhet, beskedlighet och en fläckfri moralisk vandel. Den unitariska kristendom som praktiserades av släkten på mödernet tycks i varje fall för Karen Blixens vidkommande att ha fallit platt till marken. Alla tre döttrarna har konstnärliga anlag, Ea och Elle främst på musikens område, medan Karen Blixen både tecknar och skriver redan under de tidiga barnaåren. Talrika häften med utkast till dikter, skådespel och berättelser har bevarats från hennes uppväxttid.

1899 Efter att lantgården på Rungstedlund har brunnit, bor Ingeborg Dinesen och hennes döttrar ett halvt år i Schweiz, där Karen Blixen går i en fransk skola och förbättrar sina redan i förväg omfattande kunskaper i huvudspråken (med undantag för tyskan).
1902 Karen Blixen börjar att få regelbunden teckningsundervisning vid frøknerne Meldahl og Sodes tegneskole i Köpenhamn, och hennes mål är att utbilda sig till målande konstnär.
1903 Reser tillsammans med systern Elle och Moster Bess till en unitarisk kongress i Holland. Upptas den 30 november i den föreberedande klassen till Konstakademiens konstskola för kvinnor i Köpenhamn.
1904 Går på Kunstakademiet (Konstakademin). Besöker moderns familj i Skottland.
1905 Kommer till London för första gången. Blir vice ordförande i Konstnärernas elevförbund på Konstakademin.
1906 Kommer in på Kunstakademiets modellskola, men verkar inte ha tagit del av utbildningen.
1907 Debuterar som författare (under pseudonymen Osceola) med berättelsen ”Eneboerne”, tryckt i tidskriften Tilskuerens augustinummer. En annan berättelse ”Pløjeren” offentliggörs (under samma pseudonym) i oktobernumret av tidskriften Gads danska Magasin.
1909 Berättelsen ”Familien de Cats” publiceras i Tilskuerens januarinummer. Ingen av Karen Blixens ungdomsberättelser väcker någon uppmärksamhet och hon tappar på grund av bristande uppmuntran lusten till att fortsätta skriva. Karen Blixen rör sig under dessa konstnärligt magra år i en överklasskrets av jämnåriga ungdomar, med Frijsenborg som centrum. Hon blir vid en tidpunkt djupt förälskad, olyckligt kär, i halvkusinen baron Hans von Blixen-Fineck, en tvillingbror till hennes senare man. Han åtgeräldar inte hennes känslor och förbindelsen med den adliga miljön avbryts hastigt och för längre tid, då hon inte vill riskera att träffa Hans Blixen vid ett besök på någon av de stora gårdarna.
1910 Driven av en tomhetskänsla och desperat rastlöshet reser Karen Blixen – tillsammans med systern Ea – till Paris under några månader för att gå på en ny målarskola, men hennes ambitioner resulterar inte i någonting
1912 Vintersemester i Norge tillsammans med brodern Thomas och lång vistelse i Rom, i sällskap med hennes närmaste ungdomsväninna, Daisy Grevenkop-Castenskiold, en av döttrarna från Frijsenborg. 23 december: Förlovning med baron Bror von Blixen-Finecke från Näsbyholm.
1913 De förlovade dryftar framtidsperspektiv med både Aage Westenholz och deras gemensamme onkel Mogens Frijs på Frijsenborg. Bror Blixen reser till Brittiska Östafrika, som rekommenderas som framtidens land för unga, initiativrika människor. Ett nyligen grundat familjeaktiebolag i Danmark, med Aage Westenholz som ordförande och ett betydande kapitaltillskott, huvudsakligen från Karen Blixens släktingar på mödernet, gör det möjligt för honom att köpa den svenskägda kaffefarmen M’Bagathi, och trots hans okunskap om såväl lantbruk som bokföring anställer aktiebolaget honom som chef för farmen – ett fatalt beslut. 2. december: Karen Blixen lämnar Danmark för att — via Neapel — resa till ett nytt liv i Afrika.
1914 14. JANUARI
Karen Blixen anländer med fartyg tll hamnstaden Mombasa och vigs samma dag med Bror Blixen. Som baronessa, en åtråvärd titel i den krets många av hennes vänner tillhör, anländer hon till sitt nya hem strax utanför huvudstaden Nairobi i Brittiska Östafrika. Kort tid efter bröllopet måste hon uppsöka läkare och får då veta att hon är syfilissmittad. Hon behandlas med kvicksilvertabletter, men kuren visar sig vara otillräcklig. I augusti utbryter det Första världskriget. Trots en frivillig och modig insats som samordnare av kurirtjänster och provianttransporter till britterna blir Karen Blixen och hennes man under en tid ogrundat beskyllda för att vara tyskvänliga. Detta på grund av deras samröre med den svenska kolonin i Brittiska Östafrika.
1915 Efter något mer än ett års vistelse på farmen måste Karen Blixen i april resa hem till Danmark för att erhålla läkarbehandling. I Köpenhamn ligger hon fyra månader på Rigshospitalet och efter sjukhusvistelsen flyttar hon in hos modern på Rungstedlund. 7 september: Mamá dör vid 83 års ålder. Medan Karen Blixen är i Danmark skriver hon dikten ”Ex Africa”, där hon tecknar bilden det land som hon så hastigt tvingats lämna.
1916 Båda Karen Blixens systrar gifter sig. Ea gifter sig med den själländske godsägaren Viggo de Neergaard, Elle med en välbärgad köpenhamnsk affärsman och senare godsägare, juristen Knud Dahl. Brodern Thomas blir civilingenjör och får vid sin farbror Laurentzius Dienesens död erbjudande om att ärva herrgården Katholm, Wilhelm Dinesens barndomshem. Han avslår emellertid erbjudandet av ekonomiska skäl. Som innehavare av det Wentzel Dinesenska Fideikommisset är han garanterad ekonomiskt oberoende resten av sitt liv. Familjeaktiebolaget sätter tilltro till The Karen Coffee Co:s framtid och köper en större mer herrgårdsliknande farm utanför Nairobi till de äkta makarna Blixen. Bror Blixen kommer till Danmark under sommaren och reser i november tillsammans med Karen Blixen tillbaka till Afrika för att ta över skötseln av den nya farmen.
1917 12. JANUARI
Ungdomsväninnan Daisy Daisy Grevenkop-Castenskiold begår självmord i London, där hennes man är danskt sändebud. Den smygande krisen i Karen Blixens äktenskap blir permanent. Bror Blixen visar sig var helt olämplig i rollen som farmens chef, på grund av opålitlighet i finansiella frågor. Karen Blixens syster Ea de Neergaard får en dotter. Thomas Dinesen går in som frivillig i den kanadensiska armén, för att likt sin far och farfar, vara med i striden mot tyskarna.
1918 5. APRIL
Karen Blixen träffar den engelske adelsmannen och stridspiloten Denys Finch Hatton vid en middag i Nairobi. Thomas Dinesen tilldelas det brittiska Victoriakorset för hjältemodig insats under de allierades framryckning vid fronten i Frankrike.
1919 14. AUGUSTI
Karen och Bror Blixen reser till Danmark och de anländer i november. Bror Blixen reser vidare till sin familj i Sverige och vänder i mars följande år tillbaka till Kenya som Brittiska Östafrika nu kallas. Äktenskapet är på väg att lösas upp. Karen Blixen stannar under mer än ett års tid hos modern på Rungstedlund. Under besöket i Danmark är hon sjuk under fem månader på grund av den spanska sjukan och blodförgiftning.
1920 Före sin avresa till Kenya i mars ber Bror Blixen skriftligt sin hustru om skilsmässa. Hon avvisar till att börja med makens vädjan. i november reser Karen Blixen ännu en gång till Afrika nu tillsammans med Thomas Dinesen som i egenskap av familjens representant för aktiebolaget ska ta itu med situationen och få ordning på farmens ekonomi som med tiden blivit kaotisk.
1921 Karen Blixens morbror, Aage Westenholz, som är styrelseordförande för The Karen Coffee Co, besöker Kenya för att besluta om farmens framtid. Resultatet av hans inspektion blir att Bror Blixen avskedas som chef och att Karen Blixen övertar driften av Farmen. Detta under förutsättning att Bror Blixen inte kommer att ha något med plantagen eller The Karen Coffee Co att göra. Det uppstår en allvarlig kris i förhållandet till moderns familj på grund av dess förkastelsedom över Bror Blixen. Makarna separerar, mycket emot Karen Blixen vilja. Biverkningarna av kvicksilverbehandlingen, mot hennes gamla sjukdom, vars förlopp sedan länge har hejdats, visar sig nu på allvar i form av långvariga smärtattacker..
1922 Karen Blixens förhoppningar om att ha blivit gravid (med Denys Finch Hatton som fader till barnet) gäckas. 17 juni: Systern Ea de Neergaard avlider i Danmark, vid 39 års ålder..
1923 2. MARTS
Thomas Dinesen reser hem efter mer än två år på farmen, med den övertygelsen att The Karen Coffee Co på längre sikt inte går att rädda. Karen Blixen arbetar med en större essä om äktenskapets betydelse förr och nu (tryckt första gången i Karen Blixen Selskabets årsbok Blixeniana 1977).
1924 ”Moderne ægteskab og andre betragtninger” blir färdigskriven och sänds till Thomas Dinesen i Köpenhamn. 3 november: Den 68-åriga Ingeborg Dinesen kommer till Kenya tillsammans med Thomas och stannar mer än två månader hos sin dotter på den afrikanska farmen.
1925 13. JANUARI
Modern säger farväl till Karen Blixen och påbörjar hemresan till Danmark. Skilsmässan mellan Karen och Bror Blixen träder i kraft. 5 mars: Karen Blixen och Thomas Dinesen lämnar Mombasa med fartyg för att resa till Europa. Brodern går i land i Aden, medan systern fortsätter och kommer – via Paris – till Danmark i maj. Under loppet av de åtta månader hon nu tillbringar tillsammans med modern på Rungstedlund, gör hon flera fruktlösa försök att knyta litterära kontakter i Köpenhamn. Brodern Anders Dinesen övertar godset Leer Leerbæk i Jylland, som hittills drivits av moderns andra syster, Moster Lidda och hennes man, godsägare Georg Sass. Dikten ”Ex Africa” publiceras i Tilskueren. Karen Blixen får genom Mary Bess Westenholz ett möte till stånd med Georg Brandes, säkert för att med hans hjälp få något utgivet i Danmark.
1926 1. FEBRUAR
Karen Blixen vänder tillbaka till farmen i Kenya. Thomas Dinesen gifter sig med Jonna Lindhardt i april. Karen Blixens osäkerhet i förhållande till Denys Finch Hatton och beslutet att inte vilja ha det barn, hon tror sig vänta med honom (som inte vill ta på sig det ansvar som ett faderskap medför) leder till en djupgående personlig kris. En kris som till dels försöker att befria sig ur genom att grundligt analysera dess orsaker i långa brev till Thomas Dinesen. Marionettkomedin Sandhedens hævn, ett ungdomsverk trycks, antagligen genom Georg Brandes försorg, i Tilskuerens majnummer, inte under pseudonym som avtalat, utan under författarinnans fullständiga namn. Diktardrömmarna får ny näring. Karen Blixen återupptar sin ungdoms fiktiva författarskap på allvar i takt med att farmens konkurs ohjälpligt rycker allt närmare. Det görs utkast till de första fantastiska berättelserna. En av de färdigställda historierna ”Carnival” (trykt på dansk 1975), är troligtvis sammanställd det här året..
1927 23. JANUARI
Karen Blixens mor besöker farmen för andra gången och bor hos sin dotter i över tre månader.
1928 Bror Blixen gifter sig med Cockie Birkbeck. Karen Blixens sociala ställning i den engelska kolonin undermineras genom närvaron av en ny baronessa Blixen, som tillsammans med sin man deltar i de kungliga safarier som arrangeras under Prinsena av Wales officiella besök i Kenya från oktober till december. Bror Blixen är dessutom tillsammans med Denys Finch Hatton engagerad för att leda prinsens jaktturer. Det är förmodligen Denys Finch Hatton, som för att ställa till rätta Karen Blixens något knepiga situation, lyckas se till att den engelske tronarvingen kommer som middagsgäst till farmen den 9 november.
1929 Ingeborg Dinesen blir allvarligt sjuk i Danmark. Karen Blixen reser skyndsamt hem och bor på Rungstedlund 18 maj-25 december, endast med avbrott för en resa till England där hon bland annat besöker Finch Hattons familj. Thomas Diensens minnen från fronten i Frankrike, No Man’s Land, publiceras i dansk översättning. Karen Blixen reser tillbaka till farmen utan något verkligt hopp om att kunna rädda sin afrikanska tillvaro. Förhållandet till Denys Finch Hatton börjar att krackelera.
1931 Farmen säljs av aktiebolaget vid en tvångsauktion efter flera års ekonomisk kris. Karen Blixen tar sig an uppdraget att avveckla affärsverksamheten, få den sista kaffeskörden bärgad och säkra framtiden för sina svarta anställda, innan hon reser hem till Danmark. 14 maj: Denys Finch Hatton störtar med sitt privata flygplan vid Voi i Kenya och omkommer, vid 44 års ålder. 19 augusti: Karen Blixen anländer med fartyg från Mombasa till Marseille, där hon tas emot av Thomas Dinesen som följer med henne på resan upp genom Europa. 31 augusti: Hon flyttar in hos sin mor på Rungstedlund, totalt ruinerad, i en ålder av 46 år. Ingeborg Dinesen stöttar henne ekonomiskt under de närmast följande åren. Detta i syfte att hjälpa henne komma igång med en ny tillvaro. Själv tvivlar hon starkt på att hon ska kunna vara kapabel att stå ut med det slags tillvaro som nu väntar henne. Men med otrolig viljestyrka och självbehärskning går hon igång med att skriva klart en planerad samling berättelser, Nine Tales. Det gör hon för att kunna överleva som människa.
1932 Efter ett års intensivt arbete med boken, som skrivs på engelska, söker Karen Blixen kontakt med utländska förläggare, men utan att få något positivt gensvar. Hon vänder sig genom Thomas Dinesen till en av Moster Bess väninnor, den amerikanska författarinnan Dorothy Canfield Fisher, som läser manuskriptet till några av berättelserna. Strax rekommenderar Canfield Fisher sin egen förläggare Robert Haas, i New York, att ge ut dem. Han inser författarens stora talang men avvisar till att börja med att publicera en samling noveller av en okänd europeisk skribent. Karen Blixen arbetar oavbrutet vidare, med en inre tro på att hon en dag ska nå sitt mål.
1933 Constant Huntington från det engelska förlaget Putnam är inte ens intresserad av att titta på Karen Blixens manuskript då hon under ett besök i London träffar honom och berättar om sin bok. Robert Haas får ett par nya historier till påseende och beslutar att trots allt ge ut boken i USA. Antalet berättelser i boken begränsas till sju och ny titel väljs. Karen Blixen insisterar på att offentliggöra Seven Gothic Tales under pseudonymen Isak Dinesen, ett beslut hon trots varningar håller fast vid..
1934 19. FEBRUARI
Rungsted telegram från Robert Haas om att hennes ännu outgivna bok har valts ut till Book-of-the-Month i USA, vilket betyder tryckning av en långt större upplaga än vad som ursprunligen planerats. Dessutom innebär det en större och betydande intäkt för författaren. 9 april: Seven Gothic Tales utkommer på förlaget Harrison Smith and Robert Haas i New York och får ett entusiastiskt mottagande av kritiken och läsarna. 22 april: Förlaget avslöjar Isak Dinesens identitet. Constant Huntington från Putnam i London köper boken utan att veta författaren bakom pseudonymen tidigare har erbjudit honom samma bok vid ett tidigare tillfälle. 6 september: Seven Gothic Tales utkommer i England och blir en stor succé..
1935 25. SEPTEMBER
 

Seven Gothic Tales utkommer i Danmark hos C.A. Reitzel med titeln Syv fantastiske fortællinger, i en omdiktning på danska utförd av författaren själv. Under detta arbete har Karen Blixen fått effektiv assistans av stenografen Ulla Rask, som blir en ovärderlig hjälp när det gäller färdigställandet av de fyra första böckerna. September-oktober: Karen Blixen reser til Genève och kan tack vare ett presskort (hon fått genom danska kontakter), närvara vid mötena i Nationernas Förbund, bland annat om Italiens invasion av Abessinien. Planerna på att skriva en bok om åren i Afrika får fastare konturer. 8 december: Elith Pio läser utdrag ur Syv fantastiske fortællinger i radion (som den första danska skådespelare som gett radioröst åt Karen Blixen.)

1936 Karen Blixen arbetar med den engelska versionen av Den afrikanske farm. En del av boken skrivs på Brøndums Hotel i Skagen.
1937  

Såväl det engelska som det danska manuskriptet till memoarboken görs färdigt. Boken utkommer hemma i Danmark den 6 oktober hos Gyldendal, Karen Blixens framtida danska förlag, med titeln Den afrikanske farm, och med titeln Out of Africa på det engelska förlaget Putnam i november. Out of Africa fastställer Karen Blixens status som modern klassiker.

1938  

Out of Africa utses till februari månads Book-of-the-Month i USA och utkommer på förlaget Random House, New York, i mars. ”Karyatiderna”, en av de utelämnade Nine Tales, offentliggörs i den svenska tidsskriften Bonniers litterära magasins marsnummer.

1939 27. JANUARI
Ingeborg Dinesen dör, 82 år gammal. Karen Blixen blir fru i huset på Rungstedlund, som nu tillhör henne och hennes syskon i gemensam ägo. 3 september: England och Frankrike förklarar Tyskland krig. Karen Blixen erhöller ett resestipendium – Tagea Brandts Rejselegat.
1940 Karen Blixen engageras av dagstidningen Politiken för att resa en månad till London, en månad till Paris och en månad till Berlin i syfte att skriva fyra krönikor från var och en av städerna. Hon reser först till Berlin och stannar där mellan 7 mars och 2 april. Omedelbart efter hennes hemkomst följer tyskarnas ockupation av Danmark och de övriga resornas måste ställas in på grund av krigssituationen. Artiklarna om Hitlers Tyskland publiceras efter kriget under titeln ”Breve fra et land i krig” i Heretica, 1948. Under dessa år arbetar Karen Blixen på en ny samling berättelser, men arbetet försenas på grund av författarens sviktande hälsa.
1942 Vinter-eventyr utkommer i England och Danmark. Boken väljs i USA till Book-of-the-Month och utkommer där året efter.
1943 Karen Blixen känner sig instängd i Danmark på grund av världskriget och är tills vidare ur stånd att sätta igång med något nytt, seriöst författande. Som en distraktion och för att tjäna pengar skriver hon den historiska kriminalromanen Gengældelsens veje, som innehåller dolda anspelningar på den svåra politiska situation som råder under den tyska ockupationen av Danmark.
1944 Gengældelsens veje (Vedergällningens vägar) ges ut av Gyldendal under pseudonymen Pierre Andrézel.
1945 Cand.mag. Clara Svendsen (nu Selborn) börjar sitt arbete som Karen Blixens sekreterare på Rungstedlund med att nedskriva den engelska versionen av Gengældelsens veje efter diktamen. Samarbetet fortsätter med tillfälliga avbrott fram till Karen Blixens död. Därefter blir Clara Selborn som litterär executor tillsammans med Rungstedlundfonden förvaltare av författarskapets konstnärliga och ekonomiska rättigheter.
1946 4. MARS
Bror Blixen omkommer vid en bilolycka i Sverige, vid 59 års ålder. Gengældelsens veje (Vedergällningens vägar) utkommer i England med titeln The Angelic Avengers. Karen Blixens smärtanfall har på de senare åren tilltagit både i styrka och omfattning och i februari beslutar hon sig för att genomgå en operation som genomförs med lyckosamt resultat. Med förnyat livsmod samlar Karen Blixen under de följande åren en snäv krets av yngre kollegor och betrodda vänner runt sig på Rungstedlund. Flera av dem tillhör kretsen kring den litterära tidskriften Heretica, som utkommer 1948-53. Kommande män i det danska kulturlivet som Thorkild Bjørnvig, Jørgen Gustava Brandt, Aage Henriksen, Ole Wivel och Knud W. Jensen, den senare grundare av Louisiana i Nordsjälland, står att finna bland husets stadigt återkommande gäster. Samtidigt har hon talrika kontakter med utlandet; hennes internationella position gör det naturligt och livsnödvändigt för henne att hålla dörren till den stora världen öppen i den mån hennes krafter tillåter henne att göra det. Gengældelsens veje utses, ursprungligen trots Karen Blixens egen vilja, till Book-of-the-Month i USA og utkommer hos Random House året efter..
1949 Litteraturforskaren, professor Hans Brixs bok, Karen Blixens Eventyr, den första större, samlade analysen av hennes författarskap utkommer. Caroline Carlsen anställs som husföreståndarinna på Rungstedlund, ett yrke som hon utövar fram till 1981. I enlighet med Rungstedlundfondens statuter fick hon lov att bo kvar på Rungstedlund fram till sin död 2003. 3 december: Karen Blixen belönas med utmärkelsen Holberg-Medaillen.
1950 24. MARS
Karen Blixen inleder en serie kåserier i Danmarks radio med ett föredrag om sin afrikanska somaliska tjänare Farah. Blixens förmåga att behärska radiomediet bidrar starkt till att göra den annars exklusiva författarinnan känd och älskad i hela Danmark. Föredraget utkommer senare på året i bokform. 25 september: Karen Blixen förlänas medaljen Ingenio et Arti. Med ”Babette’s Feast” börjar samarbetet med det stora amerikanska magasinet Ladies Home Journal i New York, som under de följande åren genom för den första publiceringen av en rad av hennes så kallade skæbne-anekdoter (Publicerade i Sverige som Ödets lekar). 24. november: Bodil Ipsen läser ”Babettes gæstebud” i radion (översatt av Jørgen Claudi). 15. december: Ingeborg Brams läser ”Spøgelseshestene” i radion (likaså i Claudis översättning).
1951 1. och 7. JANUARI 
Karen Blixen presenterar sina ”Daguerreotypier” i radion. Ett par månader senare utkommer dessa i bokform. 6. april: Inge Hvid-Møller läser ”Onkel Seneca” i radioen (översatt av Jørgen Claudi). 3.-26. maj: Resa till Grekland och Rom tillsammans med Benedicte och Knud W. Jensen.
1952  Karen Blixen vänder sig på en gång till den exklusiva och den breda publiken genom att med två månaders mellanrum sända ut Kardinalens tredie historie som en illustrerad bibliofilutgåva (i 1.000 eksemplar) og Babettes gæstebud som en billighetsbok (i 50.000 eksemplarer). Det sistnämnda innebär starten för Fremads Folkebibliotek. Under hösten deltar hon i den danska debatten kring vetenskapliga djurförsök, som hon är motståndare till. Karen Blixen og Marionetterne av Aage Henriksen utkommer.
1953 22. NOVEMBER
Bodil Ipsen inleder en uppläsningserie i radion av ”Den udødelige historie” (kvällsföljetong i sex avsnitt).
1955 17. APRIL
Karen Blixen fyller 70 år och hyllas från många håll. Men just detta år kommer det avgörande slaget mot hennes hälsa. En ny allvarlig operation, varvid en rad nervbanor i ryggmärgen skärs av, blir nödvändig i augusti och efter en stor magsårsoperation ett halvt år senare är Karen Blixen invalidiserad för resten av sitt liv. Hon har från och med nu besvär med att överhuvudtaget äta något och i perioder minskar hennes vikt till under 35 kilo. Men när krafterna räcker arbetar hon målmedvetet på att färdigställa manuskripten till kommande samlingar av berättelser.
1957 Karen Blixen nämns upprepade gånger som toppkandidat till årets nobelpris i litteratur utan att någonsin få priset. Sidste fortællinger utkommer i november i Danmark, USA, England och Sverige. Som vanligt är både de engelska och danska versionerna originalverk av Karen Blixen. Hon reser till Rom, Paris och London i november-december. Utnämns till hedersledamot Den Amerikanska Akademin.
1958 Önskan om att säkra Rungstedlunds framtid resulterar efter flera års överväganden i upprättandet av Rungstedlundfonden, en fristående, egenfinasierad institution, som från och med nu äger den historiska huvudbyggnaden, den 30 tunnland stora trädgården och lunden som blivit fågelreservat, samt Karen Blixens upphovsrätt som författare. 6 juli: Karen Blixen håller ett radiotal om Rungstedlunds förflutna och framtid, varvid hon ber den enskilda lyssnaren om att stödja saken genom att sända henne blott en krona till fonden. Mer än 80 000 lyssnare hörsammar hennes begäran. I oktober utkommer Skæbne-anekdoter i Danmark, USA och England. Kort resa till Amsterdam. 2 november: Poul Reumert inleder en uppläsning i radion av berättelsen ”Storme” (kvällsföljetong i fem avsnitt). Karen Blixen förbereder trots sin ålder och allvarligt sviktande hälsa en större resa till USA.
1959 3. JANUARI — 17. APRIL
Besök i USA, med tre månaders vistelse i New York och ett hårt arbetsprogram. 28 januari: Karen Blixen är hedersgäst vid årsfesten i The National Institute of Arts and Letters och håller festföreläsningen ”On Mottoes of my Life”. 17 februari: Systern Ellen Dahl dör i Köpenhamn, medan Karen Blixen är på besök i Cambridge, Massachusetts. Vid en tidpunkt under Amerikavistelsen kan inte ens en Karen Blixens viljestyrka hindra den starkt undernärda patienten från en fysisk kollaps. Men genom en kortvarig inläggning på sjukhus i New York blir tillståndet så pass bra att Karen Blixen får kraft nog till att stanna ytterligare en månad i USA. Det blir en månad fylld av åtaganden.
1960 Rungstedlunds 250-årige hovedbygning undergår en gennemgribende restaurering, forestået af Steen Eiler Rasmussen. 3. oktober: Sandhedens hævn opføres i TV, iscenesat af Erling Schroeder. Den ny erindringsbog om Afrika, Skygger på græsset udkommer i Danmark og England. 28. november: Karen Blixen er medstifter af Det Danske Akademi. Ny hospitalsindlæggelse.

Rungstedlunds 250-åriga huvudbyggnad undergår en genomgripande renovering, under överinseende av Steen Eiler Rasmussen. 3 oktober: Sandhedens hævn visas i en TV-uppsättning i regi av Erling Schroeder. Den nya memoarboken om Afrika, Skygger på græsset (sv Skuggor på gräset) utkommer i Danmark och England. 28. november: Karen Blixen är med och grundar Det Danske Akademi. Läggs åter in på sjukhus.

1961 4. JUNI
Nu inleds en uppläsning i radion med Inge Hvid-Møller som läser Gengældelsens Veje (sommarföljetong i 25 avsnitt). 25. juni — 9. juli: Besök i Paris, den sista resa som Karen Blixen företar. Kortvarig sjukhusvistelse på hösten.  Shadows on the Grass utkommer i USA, där den utses till Book-of-the-Month.
1962 Efter en sommar med många gäster från såväl Danmark som utlandet förvärras Karen Blixens allmänna hälsotillstånd under loppet av augusti månad. Den 7 september avlider hon stilla i sitt hem på Rungstedlund efter att ha varit medvetslös under ett dygn. Då är hon 77 år. Dödsorsaken är undernäring. 11 september: De närmaste familjemedlemmarna och vännerna tar farväl av Karen Blixen vid en kort minneshögtid i vardagsrummet på Rungstedlund. Därefter bärs kistan ut på gården och körs på en hästdragen vagn genom lunden och upp till graven vid foten av kullen Ewalds høj. 11 november: Den danska utgåvan av minnesboken om Karen Blixen, redigerad av Clara Svendsen och Ole Wivel utkommer.
1963 Den tidigare opublicerade berättelsen ”Ehrengard” utkommer som bok i Danmark, USA og England.
1964 Gyldendals minnesutgåva av Karen Blixens verk utkommer i sju band. Robert Langbaums The Gayety of Vision. A Study of Isak Dinesen’s Art utkommer i USA, England och Danmark.
1965 Isak Dinesen. A Memorial utkommer i USA. Karen Blixens Essays utkommer i Danmark. Aage Henriksens Det guddommelige barn og andre essays om Karen Blixen utkommer.
1968 Aage Kabells monografi Karen Blixen debuterer utkommer i München.
1969 Karen Blixen. En digterskæbne i billeder av Frans Lasson och Clara Svendsen utkommer (amerikansk och engelsk utgåva utkommer året därpå). Karen Blixens tegninger, udgivet af Frans Lasson, udkommer.
1974 Tre minnesböcker om Karen Blixen: Tanne. Min søster Karen Blixen av Thomas Dinesen, Notater om Karen Blixen av Clara Svendsen och Pagten. Mit venskab med Karen Blixen av Thorkild Bjørnvig utkommer.
1975 Karen Blixen Selskabet bildas i Köpenhamn. 1. oktober: Efterladte fortællinger, utgivna av Frans Lasson, publiceras.
1976 Första volymen i Karen Blixen Selskabets svit av årsböcker Blixeniana, med Hans Andersen och Frans Lasson som redaktörer, udkommer. Karen Blixens efterlämnade papper flyttas till Det Kongelige Bibliotek, som därigenom blir centrum för den kommande Karen Blixen-forskningen. 30. august: Anders Dinesen avlider, vid 82 års ålder.
1977 Carnival. Entertainments and Posthumous Tales utkommer i USA (i England året därefter). Liselotte Henriksens Karen Blixen. En bibliografi utkommer.
1978 16. JUNI
Den första stora Karen Blixen-utställningen öppnas på Det Kongelige Bibliotek. 3. november: Breve fra Afrika 1914-31, 1-2, utgivna av Frans Lasson, publiceras.
1979 10. MARS
Thomas Dinesen avlider, 86 år gammal. Daguerreotypes and Other Essays utkommer i USA og England.
1981 Karen Blixens opublicerade essä Moderne ægteskab og andre betragtninger utkommer som bog. Letters from Africa 1914-1931 utkommer i USA og England.
1982 Isak Dinesen. The Life of a Storyteller av Judith Thurman utkommer i USA (på danska 1983).
1985 17. APRIL
Karen Blixens 100-års-dag firas, bl.a. med flera utställningar, en fest på Københavns Universitet och ett internationellt symposium på The University of Minnesota, USA. Gyldendal ger ut utökade utgåvor av hennes essäer och efterlämnade berättelser. Karen Blixen Selskabet publiceras årsbok nr 20, Blixeniana 1985, och upphör därefter med verksamheten. 10 december: Världspremiär i New York för Universal Pictures film Out of Africa om Karen Blixens liv på farmen, i regi av Sydney Pollack och med Meryl Streep, Robert Redford och Klaus Maria Brandauer i de stora rollerna. Karen Blixens hus på den afrikanske farmen i Kenya görs till museum.
1986 24. MARS
Filmen Out of Africa får i USA sju Oscars, bland annat som årets bästa amerikanska film. Det uppstår en internationell boom när det gäller försäljningen av Karen Blixens böcker som en följd av filmens framgångar världen över. Detta konsoliderar Rungstedfondens ekonomi och skapar grundplåten för stiftelsens byggplaner.
1987 Ole Wivels Karen Blixen. Et uafsluttet selvopgør utkommer. 6. november: Rungstedlundfonden beslutar att inrätta ett Karen Blixen-museum på Rungstedlund. Arkitekten, professor Vilhelm Wohlert, som är medlem av stiftelsen, får i uppdrag att bygga om fastighetens västra flygel för detta syfte.
1988 12. APRIL
 

Gabriel Axels danska filmatisering av Babettes Gæstebud får i USA en Oscar som årets bästa utländska film.

Liselotte Henriksens Karen Blixen. En håndbog udkommer.

1991 14. MAJ
Efter avslutad ombyggnad öppnar Karen Blixen Museet på Rungstedlund i närvaro av regentparet, med mag art Marianne Wirenfeldt Asmussen som museichef. Knud W. Jensen får det första Rungstedlundpriset, skänkt av Hørsholm Kommune och utdelat af Rungstedlundfonden.
1995 20. OKTOBER
Premiere för Chr. Braad Thomsens dokumentärfilm Karen Blixen, Storyteller (i dansk og engelsk utgåva). 
1996 26. MARTS
Karen Blixen i Danmark. Breve 1931-62, 1-2, ges ut av Frans Lasson och Tom Engelbrecht.
X